Προσλήψεις Προσωπικού σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Οι διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. .Στις περιφέρειες για τους ίδιους λόγους, επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.(παρ.2 άρθ.74 του Ν.4745/2020)

 

Δείτε εδώ σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ βάσει του Ν.4745/2020.