Εφαρμογή Τέλους Ταφής

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/122057/2478 Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: “Εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 – Τέλος ταφής.“.

Στην εν λόγω Εγκύκλιο, αναλύεται το Άρθρο 38 του πρόσφατου Νόμου 4819/2021, που αναφέρεται στο Τέλος Ταφής και αφορά, μεταξύ άλλων, τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα.