Προθεσμίες κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των ΟΤΑ

10/09/2015

 

Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εξέδωσε την εγκύκλιο οικ.31810-10/9/2015, με την οποία επισημαίνει τις προθεσμίες κατάρτισης, ψήφισης, ολοκλήρωσης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των ΟΤΑ. Πιο συγκεκριμένα:

1. Μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού.

2. Έως την 15η Νοεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ.

3. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ο έλεγχος αυτός πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.

Παρόλο που η προθεσμία της 5ης Σεπτεμβρίου έχει ήδη παρέλθει, σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι αποκλειστική και δύναται τα σχέδια των προϋπολογισμών να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων και μετά από τη λήξη της, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Επισημαίνεται, επίσης ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου ή της περιφέρειας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου ή της περιφέρειας, Αρχή.