ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020 ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΠΙΔ ΑΥΤΩΝ

 

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο εσωτερικών,  υπ. αριθμ. 11072 στις 18 Φεβρουαρίου 2020, ανακοίνωσε τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί προκειμένου να υποβληθούν αιτήματα για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού έτους 2020 στις προβλεπόμενες ημερομηνίες κατά περίπτωση. Με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4554/18-7-2018 (ΦΕΚ130Α) τέθηκε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών για την υλοποίηση των εγκριτικών αποφάσεων της ΠΥΣ 33/06

 

Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ  ΟΤΑ α’ ΚΑΙ β’ ΒΑΘΜΟΥ

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.

 

Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΠΙΔ ΤΩΝ ΟΤΑ α’ & β’ ΒΑΘΜΟΥ

 

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 2α, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού. Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 18 του ν. 4483/2017  καταργήθηκε η αναστολή προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αφορά την πρόσληψη προσωπικού σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη                          λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού.

Για την πρόσληψη Διευθυντών σε Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις καθώς και για τις Δημοτικές Α.Ε. ισχύουν αντίστοιχα τα άρθρα 254 έως 258 και 265 έως 266 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας). Πρόσληψη διευθυντικών στελεχών από τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ που προσλαμβάνονται επί θητεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Για την πρόσληψη Γενικών Διευθυντών σε ΔΕΥΑ επί θητεία ισχύει το άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50Α), (σχετική η αριθ. πρωτ.36567/10-5-2019 εγκύκλιός ΑΔΑ:978Τ465ΧΘ7-Κ65).

 

Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)

 

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 3α και 3β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων. Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα» πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

 

Δ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)

 

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 4α και 4β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτών. Για τις υπηρεσίες που ασκούν οι φορείς (δημοτικά αναψυκτήρια, εκμετάλλευση παραλιών, δημοτικά σινεμά, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) ισχύει η κάλυψη της δαπάνης στο 100%, ενώ  για εκπαιδευτικές υπηρεσίες αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές (δημοτικά ωδεία, εικαστικά εργαστήρια, δημοτικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.λπ.), ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

 

  1. Αρχική πρόσληψη και ανανεώσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
  3. Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
  4. Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών
  5. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας
  6. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης
  7. Αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου
  8. Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Αιτήματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις δεν απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τα αιτήματα για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ, η αποστολή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 17-03-2020. Τα αιτήματα της περίπτωσης Α και B, θα πρέπει να έχουν περιέλθει έως 31-03-2020.

 

Συννημένα: