Πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα «ERASMUS for Public Administration»

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/105 /17077/19-10-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα το “Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «ERASMUS for Public Administration»”.

Σύμφωνα με το ως άνω Έγγραφο, το πρόγραμμα αναφέρεται δημόσιους υπαλλήλους των κρατών – μελών (κ-μ) και εχει ως σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων τους και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών. Διοργανώνεται επίσης από την Ευρωπαική Σχολή Διοίκησης – EAS (www.europa.eu/eas) και απευθύνεται σε νέους δημόσιους υπαλλήλους (Διοικητικούς, κατηγορίας Ανώτατης Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι και πέντε χρόνια πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και συγχρόνως έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε κλάδους που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.”