Πράσινο Ταμείο: Παράταση προθεσμίας δημοσίευσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης Σ.Α.Π.

Δημοσιεύθηκε, Δελτίο Τύπου στις 23/06/2023 από το πράσινο ταμείο, σχετικά με την παράταση προθεσμίας δημοσίευσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης Σ.Α.Π.

Με βάση το ως άνω Δελτίο Τύπου, ανακοινώνεται πως κάθε δικαιούχος έχει την υποχρέωση να προχωρήσει στις εξής δημοσιεύσεις:

  1. της Διακήρυξης (σε περίπτωση διαγωνισμού), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),
  2. της Πρόσκλησης (σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
  3. της Σύμβασης (σε περίπτωση Προγραμματικής Σύμβασης) στη Διαύγεια, έως και την Δευτέρα 31/07/2023. Σε κάθε αλλη περίπτωση, η πρόταση θα απεντάσσεται μετά από απόφαση ΔΣ του Πράσινου ταμείου.