Πράσινο Ταμείο: Νέα πρόσκληση για «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού με περιαστικά δάση»

Το Πράσινο Ταμείο δημοσίευσε Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με θέμα: «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού με περιαστικά δάση» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Παράρτημα Ι – Οδηγός Ενίσχυσης Πυροπροστασίας 2024

Παράρτημα ΙΙ – Δυνητικοί Δικαιούχοι

Παράρτημα ΙΙΙ – Σχέδιο Τεχνικού Δελτίου

Παράρτημα ΙV – Σχέδιο τεχνικής έκθεσης αντιπυρικών δήμων