Πράσινο Ταμείο: Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων LIFE για το 2022

Σε συνέχεια της Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2022», το Πράσινο Ταμείο ανακοίνωσε πως για την συγχρηματοδότηση έργων LIFE, πρόκειται να διατεθεί ποσό μέχρι 580.982,11 €.

Ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους Φορείς, ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prasinotameio.gr. Στις περιπτώσεις που ένας Φορέας επιθυμεί να αιτηθεί χρηματοδότηση για περισσότερα από ένα έργα LIFE, τότε θα πρέπει να αποστείλει ισάριθμες αιτήσεις. Επιπρόσθετα, για να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης για ένα έργο δεν θα πρέπει να είναι σε εκκρεμότητα πληρωμή από εντάξεις προηγούμενων ετών.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιέχουν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Σύντομη περιγραφή έργου
  2. Χρονική διάρκεια έργου
  3. Πίνακα με προϋπολογισμό φορέα, όπου θα φαίνεται η ιδία συμμετοχή για το σύνολο της διάρκειας του έργου (όπως εμφανίζεται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης)
  4. Αιτούμενο ποσό για ένα έτος
  5. Λόγοι για τους οποίους αιτείστε την χρηματοδότηση
  6. Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Τέλος, γνωστοποίησε στους ενδιαφερόμενους Φορείς ότι μετά την παραλαβή της αίτησής, θα τους ζητηθούν πληροφορίες (ημερομηνίες αναφορών, οικονομικές φόρμες) για χρηματοδοτήσεις παλαιότερων ετών που έχουν λάβει.