Πράξη έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων 2024

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 18414/07-11-2023  Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Διαβίβαση πράξης έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024.”.

Συγκεκριμένα, με το ως άνω Έγγραφο επισημαίνεται πως με την υπ.αρ. 26/31-10-2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη δεκαεπτά χιλιάδων οκτώ θέσεων τακτικού προσωπικού και η πρόσληψη εξήντα τριών δικηγόρων-νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου. Ακόμη, προσδιορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.