ΠΟΛ: 1173/ 16.08.2012 Υπουργείου Οικονομικών.

19/09/2012

Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.