ΠΟΛ 1095 (ΦΕΚ1182/Β/10-04-2012) Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011.

27/04/2012

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α έτους 2011 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 10η Απριλίου 2012.