Ποιοι Δήμοι λαμβάνουν έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη επιτακτικών αναγκών λόγω COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αρ.Πρωτ.: 63787 – 1/10/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 40.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19”.