Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2800 – 06/05/2022, η Υπ’ Αριθμ. 21707 ΕΞ 2022 – 02/6/2022 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.”.