Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης υπαλλήλων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4796 – 18/10/2021, η υπ’ Αριθμ. 36077 ΕΞ 2021 – 09/10/2021 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης υπαλλήλων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA)”.