Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών οικονομικού έτους 2012 – εφαρμογή ρυθμίσεων επί οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ

10/02/2012

Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμου των δήμων και περιφεριών οικονομικου έτους 2012 – εφαρμογή ρυθμίσεων επί οικονομικλων θεμάτων ΟΤΑ.