Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1952 – 19/04/2022, η υπ’ Αριθμ. 49552 ΕΞ 2022 – 12/04/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/05-06-2020, 66404ΕΞ2020/29-06-2020, 77616ΕΞ2020/16-07-2020, 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 και 78157 ΕΞ 2021/30-06-2021, όμοιες.”.

Συγκεκριμένα, στην ΚΥΑ ορίζονται τα εξής:

  • Οι Δήμοι, στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω Δημοπρασιών έως τις 29/07/2022. Από 01/08/2022 έως 31/08/2022, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης μέχρι τις 29/07/2022 από αυτούς, στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες, έως τις 05/08/2022.
  • Για το έτος 2022, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος.
  • Ειδικά για το έτος 2022, στην περίπτωση κατά την οποία, είτε οι ίδιοι οι Δήμοι είτε οι υφιστάμενες δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες τους, στις οποίες έχουν μεταβιβάσει το εν λόγω δικαίωμα παραχώρησης, χρησιμοποιούν τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των ακαθάριστων Εσόδων, από την άσκηση των δραστηριοτήτων του σκοπού της παραχώρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους και απαγορεύεται η καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος προς τους Δήμους.