Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα εώς 31/12/2020

Με την δημοσίευση της ΠΥΣ 49/2019 παρατείνεται η ισχύ της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».