Διακριτή παρακολούθηση Εσόδων-Δαπανών φορέων Γ.Κ. εν μέσω COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ’Α.Π.οικ. 2 / 17012/ ΔΠΓΚ -15-4-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: “Διακριτή παρακολούθηση δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της Δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19”

Επιπρόσθετα, για τους Ο.Τ.Α. το Υπουργείο Εσωτερικών, δημοσίευσε την υπ’Αριθμ.Πρωτ.:24943-21/4/2020 Εγκύκλιο με θέμα:”Διακριτή παρακολούθηση δαπανών των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19.”