Παράταση ως τις 31/03 για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης ακινήτων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 14 – 29/01/2022, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με τίτλο: “Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας..

Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 4 της εν λόγω ΠΝΠ τροποποιείται το άρθρο 49 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), ως προς τον χρόνο σύνταξης των συμβολαίων και διαμορφώνεται ως εξής: «Σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.».