Παράταση Υποβολής «πόθεν έσχες»

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Α’ 45/28-02-2023, ο Νόμος  5026/2023, με θέμα την “Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατά- στασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφε- ρόντων – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπα-ϊκής Εισαγγελίας – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.”.

Σύμφωνα με τον ως άνω Νόμο, δίνεται παράταση μέχρι 30 Ιουνίου 2024 του πόθεν έσχες, καθίσταται αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και ασφαλής μετάβαση στο νέο καθεστώς που εισήγαγε ο Νόμος 5026/2023 ως προς τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων.

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων:

α) αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28/02/2023 έως και τις 31/03/2024

β) ετήσιες του έτους 2023 (χρήση 2022) υποβάλλονται μέχρι και τις 30/06/2024 κατ’ εξαίρεση των προθεσμιών που ορίζονται στο πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18, περί χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και στο άρθρο 23 περί Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων.».