Παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα προσωπικού έως 31 Δεκεμβρίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5292 – 01/12/2020 η υπ’ Αριθμ. 49093/Δ1.14746  – 30/11/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 43378/Δ1. 12994/22-10-2020 υπουργικής απόφασης «Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β’ 3520), όπως ισχύει, για το έτος 2020» (Β’ 4708).”.