Παράταση υποβολής “Δηλώσεων Covid”

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4099 – 23/09/2020 η υπ’Αριθμ. Α. 1209 – 23/9/2020 Απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα: “Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, της «Δήλωσης COVID» για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο και από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.”