Παράταση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς της COVID- 19, μέχρι και τις 19 Ιουνίου

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3473/24-05-2023 η Υπ’ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 29484/24-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας, με θέμα την “Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 (Β’ 2883) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 06:00.”.