Παράταση προσωρινής αναστολής λειτουργίας ΚΑΠΗ έως 31/10/2020

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4217 – 30/9/2020 η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60553 – 29/9/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών, με θέμα: “Παράταση της υπό στοιχεία Δ1α/Π.οικ.52543/ 25.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β’ 3521), έως τις 31.10.2020.”