Πίνακας με στοιχεία και βαθμολογίες διοριστέων για αντικατάσταση κενωθεισών θέσεων προκήρυξης 3Κ/2018

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 96524 – 29/12/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Ανάρτηση πίνακα με τα προσωπικά στοιχεία και την αναλυτική βαθμολογία των διοριστέων/προσληπτέων που διατέθηκαν κατά τη διαδικασία αντικατάστασης / αναπλήρωσης κενωθεισών θέσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018”.

Όλοι οι Φορείς του πίνακα αποδεκτών καλούνται να αντλήσουν το αρχείο που τους αναλογεί και έχει ως ονομασία τον 12ψηφιο κωδικό τους, από τον υποφάκελο με την ονομασία «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧ.-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 3Κ». Το αρχείο είναι συμπιεσμένο και για την αποσυμπίεσή του, απαιτείται να εισαχθεί από το Φορέα ο 8ψήφιος κωδικός πρόσβασής του, ο ίδιος δηλαδή που χρησιμοποιεί για την είσοδο του στον διαδικτυακό τόπο. Ο υποφάκελος που είχε δημιουργηθεί στο πλαίσιο του β’ σχετικού Εγγράφου, διαγράφηκε από τον διαδικτυακό τόπο.