Πίνακας με στοιχεία διοριστέων/προσληπτέων για την αντικατάσταση/αναπλήρωση κενωθεισών θέσεων της προκήρυξης 3Κ/2018

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 94983 – 22/12/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ανάρτηση πίνακα με τα προσωπικά στοιχεία των διοριστέων/προσληπτέων που διατέθηκαν κατά τη διαδικασία αντικατάστασης / αναπλήρωσης κενωθεισών θέσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018”.

Όλοι οι φορείς του πίνακα αποδεκτών, καλούνται, μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.), και συγκεκριμένα από τον υποφάκελο με την ονομασία «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 3Κ_2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕ, ΥΕ», να αντλήσουν το αρχείο που τους αναλογεί και έχει ως ονομασία τον 12ψηφιο κωδικό που αντιστοιχεί στο φορέα (username), χρησιμοποιώντας για την αποσυμπίεση του Αρχείου τον 8ψήφιο κωδικό πρόσβασης που του χορηγήθηκε από το Υπουργείο(password).