Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δημοσίου – Ορισμός Υπευθύνου

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ. 10814/04-07-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που, σε συνέχεια της υπ. Αρ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01-07-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Εσωτερικών-Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ 3424/2-07-2022), με την οποία παρέχονται μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα, αφορά στον ορισμό του Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και των Διοικητικά Υπεύθυνων στους Φορείς αυτούς.

Με τη δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ, τίθεται στόχος μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους φορείς του Δημόσιου τομέα κατά την έννοια του Άρθρου 14 του ν. 4270/2014, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας/αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019, για το πρώτο έτος εφαρμογής και θα επαναπροσδιορίζεται για τα επόμενα έτη.

Ο ορισμός του Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνει στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, από τον Δήμαρχο, εντός επτά εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ, ήτοι έως τις 12/07/2022 και είναι αρμόδιος και για τα νομικά πρόσωπα του οικείου ΟΤΑ.