Οργάνωση και τήρηση Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών

Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ Β’ 5123 – 19/11/2020, η υπ’ Αριθμ. 32066 ΕΞ 2020 – 13/11/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικράτειας, με τίτλο: “Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).”.