Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έως 31 Δεκεμβρίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5279 – 30/11/2020 η υπ’ Αριθμ. 2/77845/ΔΠΓΚ – 30/11/2020 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238)”.