Οδηγίες συμπλήρωσης και εκκαθάρισης φορολογικής δήλωσης νομικών προσώπων και οντοτήτων έτους 2019 από την Α.Α.Δ.Ε.

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αρ.Πρωτ.: Ε.2065-30/4/2020 Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: “Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019”.