Οδηγίες για συνέχιση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αρ.Πρωτ.οικ.2/114892/ΔΕΠ – 08/12/2021 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: “Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.“.