Οδηγίες για Απόδοση και Λειτουργία ΑΜΚΑ

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. 530132/10-04-2024Έγγραφο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- e-ΕΦΚΑ, με θέμα την “Παροχή οδηγιών για την απόδοση και τη λειτουργία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)”.

Με το ως άνω Έγγραφο, επισημαίνεται πως έως να δοθεί η δυνατότητα ανάρτησης των σαρωμένων εγγράφων, αντίγραφά τους θα διατηρούνται ταξινομημένα σε αρχείο, μαζί με τα αντίστοιχα έγγραφα που θα αποστέλλονται από τα ΚΕΠ χωρικής αρμοδιότητας της Τοπικής Διεύθυνσης.