Ε-learning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Π.Δ. 54/2018

Το Athens University of Economics and Business δημιούργησε νέο εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για το νέο Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ. 54/2018).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Κεντρική Διοίκηση, ΟΤΑ, Νοσοκομεία, Επιμελητήρια, ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ Δημοσίου, κλπ.), σε φοιτητές-σπουδαστές και σε λογιστές και ελεγκτές που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στη βάση του νέου λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. Αποτελεί ένα πρόγραμμα συνολικής εκπαίδευσης 12 εβδομάδων.

 1. Διεθνείς τάσεις στη λογιστική δημοσίου τομέα (IPSAS – EPSAS)
 2. Το Π.Δ. 54/2018 – Επισκόπηση – Βασικές λογιστικές αρχές – Οικονομικές καταστάσεις – Σχέδιο Λογαριασμών – Η λειτουργία του Προϋπολογισμού και οι Δημοσιονομικές Αναφορές
 3. Στοιχεία Ενεργητικού
 4. Στοιχεία Παθητικού – Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση
 5. Έσοδα
 6. Έξοδα
 7. Πρώτη εφαρμογή και προετοιμασία υλοποίησης
 8. Λογιστικές οδηγίες (λάθη – γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς) – Παραδείγματα Λογιστικών Καταστάσεων με το Π.Δ. 54.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την παρακολούθηση του παρόντος προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνεται τις διεθνείς τάσεις στο χώρο της λογιστικής δημοσίου τομέα που έχουν διαμορφώσει τη λογιστική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
 • Αντιλαμβάνεται το πλαίσιο του ΠΔ 54/2018.
 • Κατανοεί τις οικονομικές καταστάσεις και το σχέδιο λογαριασμών του ΠΔ 54/2018
 • Κατανοεί τη λειτουργία των προϋπολογισμών και των δημοσιονομικών αναφορών στο νέο πλαίσιο
 • Κατανοεί τη λογιστική αντιμετώπιση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, αποθεμάτων, χρηματοοικονομικών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση το ΠΔ 54/2018.
 • Κατανοεί τη λογιστική αντιμετώπιση των εσόδων και εξόδων με βάση το ΠΔ 54/2018.
 • Αντιλαμβάνεται τη διαδικασία και την απαραίτητη προετοιμασία για την πρώτη εφαρμογή του ΠΔ 54/2018 από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Αντιλαμβάνεται τη μεταχείριση που προβλέπει το ΠΔ 54/2018 για λάθη και γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 08/10/2023

Έναρξη Προγράμματος: 18/10/2023

Ολοκλήρωση Προγράμματος: 14/01/2024

 

Εκπαιδευτές του προγράμματος:

Κοέν Σάνδρα, καθηγήτρια Λογιστικής Ο.Π.Α.

Καρατζήμας Σωτήριος, επίκουρος καθηγητής Λογιστικής Ο.Π.Α.

Πολύδωρος Θάνος, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.