Ν. 4933/2022: Σημαντικές Ρυθμίσεις για λαϊκές αγορές, παράταση συμβάσεων επιχειρηματικής εκμετάλλευσης ακινήτων του Δημοσίου κ.α.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 99 – 20/05/2022, ο Νόμος 4933/2022, με τίτλο: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των Κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις».

Η κυριότερες ρυθμίσεις που αφορούν τους Ο.Τ.Α., είναι οι εξής:

Με το άρθρο 27, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία των Ομοσπονδιών των πωλητών λαϊκών αγορών, μέσω της πρόβλεψης για συνείσπραξη της συνδρομής υπέρ αυτών με το ημερήσιο τέλος συμμετοχής σε λαϊκές αγορές.

Με το άρθρο 28, τροποποιείται το άρθρο 26 του ν. 4849/2021, προκειμένου να διασαφηνιστεί η αρμοδιότητα των περιφερειών της χώρας σχετικά με:

α) την έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και θέσεων στις λαϊκές αγορές,

β) την έκδοση, τη  χορήγηση και την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά και την παραχώρηση των νέων θέσεων δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊκή αγορά,

γ) τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων δραστηριοποίησης πωλητή, για το σύνολο των λαϊκών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Με το άρθρο 29, γίνεται νομοτεχνική διόρθωση εσφαλμένης  παραπομπής στην περ. γ’ του άρθρου 28 του ν. 4849/2021, σχετικά με την καταγραφή των ημερών και ωρών λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Mε το άρθρο 35, τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4062/2012 και προστίθενται ειδικότητες για τη στελέχωση του Γραφείου Ελληνικού, οι οποίες δύνανται να καλύπτονται και με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού από φορείς γενικής κυβέρνησης.

Με το άρθρο 38, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 36 του ν. 4801/2021 και επεκτείνεται η αρμοδιότητα του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων πέραν του ν. 4608/2019 και του πρόσφατου ν. 4864/2021, καθώς και του προγενέστερου ν. 3894/2010.

Με το Άρθρο 41, τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001, αφενός ως προς το ανώτατο όριο του ύψους του ποσού των αδιάθετων πιστώσεων και ως προς το ύψος του πρόσθετου ποσού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και λεωφορείων των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. και αφετέρου μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Με το Άρθρο 43, αποφασίζεται η επέκταση της δυνατότητας παράτασης συμβάσεων μέχρι δώδεκα (12) χρόνια, και σε συμβάσεις, οι οποίες δεν είναι συμβάσεις μίσθωσης, ωστόσο επιδιώκουν παραπλήσιο με αυτές οικονομικό σκοπό, δηλαδή σε συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί από τους φορείς της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011, και οι οποίες αποσκοπούν στην επιχειρηματική αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν σε αυτούς. Στις συμβάσεις αυτές συγκαταλέγονται, ιδίως, οι συμβάσεις επιχειρηματικής εκμετάλλευσης, οι συμβάσεις δικαιόχρησης, οι συμβάσεις παραχώρησης τεχνογνωσίας και γενικά κάθε είδους σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και λειτουργίας ακινήτων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή Φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, πλην ΕΤΑΔ.

Με το άρθρο 47, γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στην παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 και στο άρθρο 31 του ιδίου Νόμου σχετικά με τη Διαχείριση, την εκμετάλλευση και την χωροθέτηση τουριστικών λιμένων.