Ν. 4931/22: Κατ’ οίκον νοσηλεία και οδοντιατρική φροντίδα σε Μονάδες και Φορείς ΠΦΥ από ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 94 – 13/05/2022, ο Νόμος 4931/2022, με θέμα: «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες Διατάξεις.».

Οι κυριότερες ρυθμίσεις που αφορούν τους ΟΤΑ, είναι οι εξής:

  • Με το άρθρο 51, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4272/2014 περί ανάπτυξης και οργάνωσης της κατ’ οίκον νοσηλείας σε Μονάδες και Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, για την οποία, όπως ορίζεται, απαιτείται Απόφαση έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της οικείας Περιφέρειας, κατόπιν υποβολής όλων των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου.
  • Με το άρθρο 53, προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης και οργάνωσης της κατ’ οίκον οδοντιατρικής φροντίδας, στο πλαίσιο της παρεχόμενης οδοντιατρικής φροντίδας, μεταξύ άλλων, και από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, που παρέχουν υπηρεσίες υγείας.