Ν. 4916/2022: Νέες Ρυθμίσεις για τους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 65 – 28/03/2022, ο Νόμος 4916/2022, με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις».

Οι κυριότερες ρυθμίσεις που αφορούν τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα αφορούν τα εξής θέματα:

  • Άρθρο 43: Μεταβολές στον υπολογισμό του κύριου φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
  • Άρθρο 47: Καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις
  • Άρθρο 54 και περίπτ. ζ’ παρ.4 άρθρο 68: Εξαίρεση του Κοινού Κεφαλαίου της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 και απαλλαγή των προσόδων του από τη φορολογία εισοδήματος 
  • Άρθρο 55 και περίπτ. η’ παρ.4 Άρθρου 68: Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των επιχορηγήσεων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεών τους προς τρίτους
  • Άρθρο 58: Ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021
  • Άρθρο 66: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών σε αιγιαλό και παραλία.
  • Άρθρο 75: Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2022, λόγω πανδημίας και έκτακτων συνθηκών.