Ν.4832/21:Όλες οι διατάξεις σχετικά με κρίσιμα θέματα των ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 172-Α’-25.09.2021, ο Νόμος 4832/2021, με τίτλο: “Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου“, στον οποίο μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται μια σειρά κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

More precisely:

Στο άρθρο 6, προβλέπεται η Χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα – πρόγραμμα «Νέαρχος» για:

α) Έργα λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδομών και εξοπλισμών των λιμενικών αρχών, των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και κάθε άλλης κτιριακής εγκατάστασης και υποδομής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων και των μελετών ωρίμανσης αυτών, καθώς και συμβάσεων υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων,
β) έργα υποδομών και δικτύων διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής ύδατος ιδίως, για τα μικρά, απομακρυσμένα και άνυδρα νησιά,
γ) έργα διαχείρισης ενέργειας που σχετίζονται ιδίως, με τις περ. α’ και β’, καθώς και
δ) συμβάσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών, που συνδέονται με τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου και συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 .

Στην παρ. 2 του Αρ. 10, προβλέπεται ότι ένα από τα υπομητρώα του Εθνικού Μητρώου Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας που θα συσταθεί, θα είναι και το Υπομητρώο «Δημόσιων Φορέων», στο οποίο δύνανται να εγγραφούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Δημόσιο.

Με το άρθρο 16, προβλέπεται ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους Εφαρμογής του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναµου (Μ.Ι.).

Τέλος, η παρ. 3 του Αρ. 23, ορίζει πως οι Δήμοι, στους οποίους εφαρμόζεται το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναµου, ορίζουν υπάλληλο ως πρόσωπο αναφοράς, αρμόδιο:
α) να συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αποτελεσματική εφαρμογή και τον συντονισμό του προγράμματος και
β) να παρέχει κάθε στήριξη στους δικαιούχους, προκειμένου να ενημερώνονται και να υποβάλλουν αίτηση.