Ν.4811/2021: Σημαντικές αλλαγές για τις πολυετείς υποχρεώσεις των φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Οδηγός και Υποδείγματα)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 108 – 26/06/2021, ο Ν.4811/2021 με τίτλο: “Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις”.

Με την παρ. 1 του άρθρου 66, τροποποιήθηκε εκ νέου η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143 – 28/6/2014) για τις Πολυετείς Υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, όταν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, επιθυμούν να προβούν σε δαπάνες που αφορούν σε «προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μισθώσεις και εκτέλεση δημοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολογισμού» που «προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου αποκλειστικά το επόμενο οικονομικό έτος ή τα επόμενα οικονομικά έτη, δεν απαιτείται έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για το τρέχον έτος».

Υπενθυμίζουμε πως η παραπάνω δυνατότητα δόθηκε για πρώτη φορά στις 30 Ιουνίου του 2020, με τη δημοσίευση του Ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α’ 128 – 30/6/2020).

Στις περιπτώσεις αυτές, πριν από τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, απαιτείται η έκδοση των κάτωθι εγγράφων κατά σειρά προτεραιότητας:

  1. Πρωτογενές Αίτημα
  2. Απόφαση Πολυετούς Έγκρισης του διατάκτη
  3. Τεκμηριωμένο Αίτημα του διατάκτη
  4. Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης του Π.Ο.Υ.

Σε περίπτωση έγγραφης άρνησης παροχής της ανωτέρω βεβαίωσης για λόγους που ανάγονται στη νομιμότητα, ακολουθείται κατ’ αναλογία, η γνωστή διαδικασία της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016, δηλαδή ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) ενημερώνει εγγράφως τον διατάκτη και, εφόσον ο τελευταίος εμμένει στο αίτημά του, ο Π.Ο.Υ. παρέχει την βεβαίωση και εκτελεί τις λοιπές διαδικασίες και παράλληλα ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και τον Ελεγκτή Νομιμότητας (αναφορικά με τους Ο.Τ.Α.).

Με την έναρξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του φορέα, εκδίδεται άμεσα και κατά προτεραιότητα η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

 

Σχετικά Έγγραφα:

Οδηγός Απευθείας Ανάθεσης με Πολυετή Έγκριση

Υπόδειγμα Απόφασης Πολυετούς Έγκρισης

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Πολυετούς Υποχρέωσης

 

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.,

THANOS POLYDOROS

CEO