Ν.4745/2020: Παράταση προθεσμίας γνωμοδότησης για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας – Ερμηνευτική διάταξη του άρθ.67 του Ν.4735/2020 – Τροποποίηση χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων ΥΔΟΜ -Αντιμετώπιση του COVID-19 και λοιπές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 214 – 6/11/2020 ο Νόμος 4745/2020,με τίτλο: “Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.”

Παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 3: Αύξηση χρόνου άσκησης δικηγόρων στα δικαστήρια – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4194/2013

Άρθρο 9: Διορισμός διακριθέντων αθλητών – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4194/2013

Άρθρο 55: Προστασία των ζώων – Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 64: Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄176)

Άρθρο 72: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης – Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020

Άρθρο 73: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης – Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010

Άρθρο 74: Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Άρθρο 75: Παράταση του χρόνου λήξης της ψηφοφορίας για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και διαδικασία εκλογής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Άρθρο 85: Παράταση δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων

Άρθρο 93: Ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4735/2020