Ν.4772/2021: Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων- Μεταβατική διάταξη για την επιλογή διοικήσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 17 – 05/02/2021 ο Νόμος 4772/2021, με τίτλο: “Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.”.

Παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 26: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων 

Άρθρο 27: Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων – Τροποποίηση της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020

Άρθρο 48: Μεταβατική διάταξη για επιλογή διοικήσεων δημοσίου τομέα – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4735/2020