Ν.4701/2020: Σημαντικές αλλαγές για τις Πολυετείς Υποχρεώσεις των φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 128 – 30/6/2020, ο Ν.4701/2020 με τίτλο: “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις”, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

More precisely:

Δεν απαιτείται πλέον έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για το τρέχον έτος, “εφόσον οι αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αφορούν σε προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μισθώσεις και​

εκτέλεση δημοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολογισμού και προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου αποκλειστικά το επόμενο οικονομικό έτος ή τα επόμενα οικονομικά έτη (άρθρο 39).

Για το λόγο αυτό “οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των​ φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα​ τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης​ υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό​ καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου​

φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης​ της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος” (άρθρο 40).