Ν.4690/2020: Κύρωση των από 13/4/2020 και 1/5/2020 Π.Ν.Π

Κυρώνονται με το Νόμο 4690 (ΦΕΚ Α’ 104 -30/5/2020) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Απριλίου με θέμα: “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” και η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 1ης Μαϊου με θέμα: “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα”.