Νόμος 5108/2024: Ενοποίηση Α’ βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση δικαστηρίων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Α’ 65/02-05-2024, ο Νόμος 5108/02-05-2024, με θέμα την “Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις”.

Μεταξύ άλλων ο Ν. 5108/2024 αναφέρεται στην επιχορήγηση ΟΤΑ για εξόφληση υποχρεώσεών τους από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής καθώς και αύξηση ορίου του μεταβιβαζόμενου ποσού  στους Δήμους και στις Περιφέρειες των ΚΑΠ.