Νόμος 5053/2023: Νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 158/26-09-2023, ο Νόμος 5053/25-09-2023 με θέμα “Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εραγασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασία”.