Νόμος 5046/2023: Ρυθμίσεις για Αυτοδιοικητικές Εκλογές,προσλήψεις προσωπικού και δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Α’ 137/29/09/2023, ο Νόμος 5046/2023 με τίτλο “Κύρωση: α) της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Α’ 125) και β) της από 5.7.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινώνπεριοχών της χώρας» (Α’ 132) και άλλες επείγουσες διατάξεις.”.

Επιπλέον, εμπεριέχει ρυθμίσεις για θέματα προσωπικού, όπως εξαίρεση προσωπικού ΟΤΑ και επιχειρήσεων από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, αλλά και ρυθμίσεις για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε σχέση με τον ορισμό προθεσμίας για την αποστολή στο ΥΠ.ΕΣ. του πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή της βεβαίωσης έναρξης μελέτης