Νομιμότητα έκδοσης ΧΕΠ για Προμήθεια, για την οποία δεν τηρήθηκε προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 7/2022 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής σε υπόθεση σύμβασης προμήθειας αγαθών για την οποία δεν τηρήθηκε ο προβλεπόμενος από τον νόμο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι Νόμιμη, η δε παρά ταύτα έκδοση αυτού είναι αιτία έκδοσης καταλογιστικής πράξης κατά των υπευθύνων οργάνων του Φορέα”.