Αποκλειστική λήψη στοιχείων ισολογισμού Δήμων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.)

Το Υπουργείο Εσωτερικών, δημοσίευσε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 την κάτωθι εγκύκλιο, με θέμα:

Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Ισολογισμού Δήμων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. – Αποκλειστική λήψη των συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας”
(Αριθμός Εγκυκλίου: 105, ΑΠ: 65913 /23.09.2019, ΑΔΑ: ΨΚ6Ψ465ΧΘ7-ΗΞ9 )