Μισθολογικό καθεστώς υπαλλήλων του διυπουργικού κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών Διοίκησης

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αρ. Πρωτ. ο.2/3295/ΔΕΠ – 31/01/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα την: “Παροχή Οδηγιών, αναφορικά με το μισθολογικό καθεστώς των Υπαλλήλων του διυπουργικού κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης του Άρθρου 104 του Ν. 4622/2019. ”.