Κωδικοποίηση των Π.Ν.Π από την ΚΕΔΕ

Σε ανάρτηση εγγράφου κωδικοποίησης Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19» – Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού προχώρησε η ΚΕΔΕ