Κοινή Απόφαση οικ.7464 29/02/2012 Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για ορισμό μέγιστου αριθμού ιδιωτικών συμβάσεων στους Ο.Τ.Α για το έτος 2012.

20/04/2012

Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αναταποδοτικού χαρακτήρα στους Ο.Τ.Α α’ βαθμού για το έτος 2012.